Ambulantní služby

VOLEJTE 774 740 881 (Po-Pá: 8.00 - 16.00)
kontakt@fenix-centrum.cz

Ve Fénixu kooperují úzce pod jednotným vedením služby jak zdravotní, tak sociální a podpůrné, čímž je zajištěna dosud chybějící návaznost péče o cílovou skupinu v regionu. To s sebou přináší zkvalitnění a zefektivnění péče, stejně jako zlepšení životní kvality a možnosti sociální integrace postižených.

V sídle Sociálně-psychiatrického centra Fénix, o.p.s. poskytujeme služby ambulance psychiatrické, psychologické, adiktologické, psychoterapeutickou péči a krizové intervence.

Aktuálně nejsme smluvním partnerem v rámci níže uvedených ambulancí – poskytované služby jsou za úhradu.

Psychiatrická ambulance Kyjov

Psychiatrická ambulance je akreditované a registrované zdravotnické pracoviště poskytující komplexní ambulantní preventivně léčebnou, diagnostickou, dispenzární a rehabilitační péči lidem s psychickými poruchami, onemocněními a problémy, lidem v životních krizích i jejich příbuzným a pečovatelům, a to v oboru psychiatrie a psychoterapie. Dále nabízí konziliární a liaisonpsychiatrickou podporu odborníkům jiných oborů a podílí se na osvětové činnosti.
Psychiatrická ambulance je součástí Integrované psychiatrické ambulance Sociálně-psychiatrického centra – Fénix o.p.s. Kyjov.  Poskytovaná péče se řídí zásadami moderní, na pravidlech evidence based medicine postavené a školní medicínou akceptované psychiatrii a psychoterapii.

Cílem je koordinovaná, individuální a efektivní péče o klienty, směřující k včasné detekci duševních chorob a poruch, účinné léčbě, prevenci, rehabilitaci, sociální reintegraci a podpoře sociálního zázemí cílové skupiny.

Léčebně rehabilitační plány jsou vytvářeny individuálně ve spolupráci s klientem a jeho sociálním prostředím a jsou koordinovány s doporučujícími odborníky a institucemi.

Mezi používané léčebné metody patří jak moderní psychofarmakologická léčba, tak různé psychoterapeutické ať už individuální či skupinové a doplňkové metody jako léčba světlem. V oblasti psychoterapie se nabízí v rámci integrativního postoje elementy různých uznávaných psychodynamických a jiných metod jako jsou kognitivní a podpůrná psychoterapie, terapeutický rozhovor dle Rogerse, hypnóza a jiné relaxační techniky. Specifické, na poruchu orientované edukační skupiny komplementují nabídku.

V krizových situacích a konfliktech je možno využít metod krizové intervence, partnerského či rodinného poradenství nebo mediace.
Pro příbuzné a pečovatele nabízíme individuální poradenství a psychoedukační kurzy.
Většina nabízených léčebných metod je hrazena zdravotním pojištěním. Veškerá činnost je dokumentována dle platných nařízení a směrnic.

Adiktologická ambulance Kyjov

Ambulance pro alkoholové závislosti poskytuje individuální nebo skupinovou terapii a psychiatrickou péči různým cílovým skupinám – osobám, které užívají alkohol, drogy nebo mají potíže s užíváním návykových léků, abstinujícím osobám, rodinným příslušníkům, osobám s problémy v oblasti hazardních her,…V současné době není ambulance obsazena adiktologem.

Potřebujete poradit v oblasti závislostí? Využijte poradenství psychiatra.

Ceník

Aktuálně nejsme smluvním partnerem v rámci uvedených ambulancí – poskytované služby jsou za úhradu.

Ceník základních služeb pro privátní samoplátce

 Komplexní psychiatrické vyšetření

5000,- Kč

Cílené psychiatrické vyšetření

3000,- Kč

Kontrolní psychiatrické vyšetření

 800,- Kč 

Individuální psychoterapie-konzultace

2500,- Kč

Skupinová terapie-konzultace

 500,- Kč / osoba

Partnerská terapie-konzultace

1500,- Kč

Psychiatrické poradenství individuální

1000,- Kč

Partnerské

 600,- Kč

Rodinné

 600,- Kč

Nácvik relaxačních technik – konzultace

 500,- Kč

Mediace

2000,- Kč / hodina

Supervize

 dle dohody

Hypnóza-sezení

3000,- Kč

Partneři