Psychiatrická ambulance


+420 774 740 881 (Po-Pá: 8.00 - 16.00)

kontakt@fenix-centrum.cz

Vyplňte vstupní dotazník

Ve Fénixu kooperují úzce pod jednotným vedením služby jak zdravotní, tak sociální a podpůrné, čímž je zajištěna dosud chybějící návaznost péče o cílovou skupinu v regionu. To s sebou přináší zkvalitnění a zefektivnění péče, stejně jako zlepšení životní kvality a možnosti sociální integrace postižených.

V sídle Sociálně-psychiatrického centra Fénix, o.p.s. poskytujeme služby psychiatrické ambulance, psychoterapeutickou péči a krizové intervence.

Psychiatrická ambulance Kyjov

Psychiatrická ambulance je akreditované a registrované zdravotnické pracoviště poskytující komplexní ambulantní preventivně léčebnou, diagnostickou, dispenzární a rehabilitační péči lidem s psychickými poruchami, onemocněními a problémy, lidem v životních krizích i jejich příbuzným a pečovatelům, a to v oboru psychiatrie a psychoterapie. Dále nabízí konziliární a liaisonpsychiatrickou podporu odborníkům jiných oborů a podílí se na osvětové činnosti.
Psychiatrická ambulance je součástí Integrované psychiatrické ambulance Sociálně-psychiatrického centra – Fénix o.p.s. Kyjov.  Poskytovaná péče se řídí zásadami moderní, na pravidlech evidence based medicine postavené a školní medicínou akceptované psychiatrii a psychoterapii.

Cílem je koordinovaná, individuální a efektivní péče o klienty, směřující k včasné detekci duševních chorob a poruch, účinné léčbě, prevenci, rehabilitaci, sociální reintegraci a podpoře sociálního zázemí cílové skupiny.

Léčebně rehabilitační plány jsou vytvářeny individuálně ve spolupráci s klientem a jeho sociálním prostředím a jsou koordinovány s doporučujícími odborníky a institucemi.

Mezi používané léčebné metody patří jak moderní psychofarmakologická léčba, tak různé psychoterapeutické ať už individuální či skupinové a doplňkové metody jako léčba světlem. V oblasti psychoterapie se nabízí v rámci integrativního postoje elementy různých uznávaných psychodynamických a jiných metod jako jsou kognitivní a podpůrná psychoterapie, terapeutický rozhovor dle Rogerse, hypnóza a jiné relaxační techniky. Specifické, na poruchu orientované edukační skupiny komplementují nabídku.

V krizových situacích a konfliktech je možno využít metod krizové intervence, partnerského či rodinného poradenství nebo mediace.
Pro příbuzné a pečovatele nabízíme individuální poradenství a psychoedukační kurzy.
Většina nabízených léčebných metod je hrazena zdravotním pojištěním. Veškerá činnost je dokumentována dle platných nařízení a směrnic.

Partneři