Podpořte násPřidejte se k námDaří se nám

Projekty

Jihomoravský kraj pomáhá příbuzným a pečujícím o lidi s Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence  

Práce s rodinou je pro nás důležitým prvkem pro poskytování péče o lidi s duševním onemocněním. V průběhu roku jsme realizovali pravidelná setkání rodin, příbuzných a pečujících o lidi s Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence. Cílem těchto setkání byla vzájemná podpora, výměna a sdílení vlastních zážitků a zkušeností, porozumění svým (i negativním) emocím, získání zpětné vazby a náhled na danou situaci, odlehčení pro pečovatele, nácvik relaxace, získání nových poznatků jak o nemoci samotné, tak o přístupu k nemocnému, vhodné výživě a také o právních aspektech souvisejících s tímto onemocněním.

Program svépomocné skupiny vycházel z potřeb a přání pečujících. Zahrnoval praktická doporučení, jak se vyrovnávat s problémy vyplývajícími z Alzheimerovy choroby, setkání s psychoterapeutem, psychiatrem a sociální pracovnicí, právní a výživové poradenství. Setkávání s odborníky pomáhala rodinným pečujícím vcítit se do prožívání starého dezorientovaného člověka, akceptovat ho takového jaký je, plně jej respektovat a vyjadřovat mu úctu. Zároveň objevovali láskyplný přístup sami k sobě. Získali náhled na to, jak se stavět negativním důsledků stresu, jak se vyrovnávat se svým strachem, úzkostí, bezmocí, hněvem, emocemi, které se v souvislosti s poskytováním péče nemocnému přirozeně objevují. Protože nemoc často stojí mezi pečovatelem a pečovaným, uvědomili si, jak je důležité spojit se se svou lidskostí a komunikovat jiným způsobem, než na jaký byli zvyklí před nemocí.

„Člověk se uvolní. Pomáhá, když se člověk dozví, jak to mají jinde a načerpala jsem tu podněty pro své chování k mamince. Moc se mi na skupině líbí.“: vyjádřila se účastnice setkávání.

Součástí projektu byla i podpora odborných pracovníků. Zaměstnankyně denního stacionáře v přímé péči, absolvovali akreditované vzdělávací kurzy „Validace podle Naomi Feilové“ a „Kufr plný vzpomínek“. Také prohloubili a zintenzivnili spolupráci s Českou Alzheimerovskou společností, která jim poskytla cenné rady a zkušenosti s vedením svépomocných skupin.

Projekt bezezbytku naplnil svůj účel. Dle vyjádření pečujících a také vzhledem ke zvyšujícímu se počtu diagnostikovaných s Alzheimerovou chorobou je vhodné v tomto projektu pokračovat i nadále.

 

Město Kyjov přispělo na odstranění dostupnosti služby - sociální taxi pro uživatele denního stacionáře  

 

Díky poskytnuté dotaci z města Kyjova na svoz uživatelů do denního stacionáře byla částečně odstraněna bariéra dostupnosti služby. Klienti SPC Fénix se zapojili do sociální terapie a do pravidelných aktivit denního stacionáře, čímž se zmírnila jejich sociální izolace, posílili sociální vztahy, podpořili kognitivní funkce a schopnost sebepéče.

Nápad svážet klienty vzešel z potřeby pomoci zájemcům o sociální služby denního stacionáře Fénix bez možnosti dopravy. Jedná se totiž často o osoby neschopné samostatně cestovat, případně jsou jejich nejbližší omezeni časově a nemohou tak dopravovat v pravidelných intervalech své blízké do stacionáře.

Protože projekt pomáhá především klientům s duševním onemocněním či poruchami, naplňuje poslání Střednědobého komunitního plánování v regionu, kde až do nedávna byly v péči o tento typ osob velké mezery. Je potřebné, aby se v těchto aktivitách pokračovalo i nadále.

Mnohokrát děkujeme za poskytnutí dotace, díky níž jsme dokázali zlepšit životní podmínky našich uživatelů.

S pomocí se přidala i společnost Siemens Fond pomoci

Společnost Siemens Fond pomoci jako sociálně odpovědná společnost pomáhá těm slabším a potřebným, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné životní situace a nemohou si pomoci sami.

Naše centrum obdrželo v roce 2017 i 2018 finanční dar na zakoupení zdravotního terapeutického křesla do denního stacionáře pro lidi s demencí. Mnohdy až několikahodinové sezení na klasických židlích, bylo pro některé z našich klientů vyčerpávající a jednotvárné. V terapeutických křeslech Gavota můžou měnit polohu svého těla a tím se lépe uvolnit a odpočinout si.  Díky kolečkům, kterými křeslo disponuje můžou pracovnice stacionáře přemístit i hůře se pohybující klienty. Donedávna jsme ještě nebyli schopni takové pohodlí našim klientům nabídnout! Děkujeme, že nám pomáháte!

 

 

Nadace Agrofert pomohla i nám...  

Před získáním nadačního příspěvku byly prostory Sociálně-psychiatrického centra - Fénix zařízeny jen provizorně. I když péče byla poskytována kvalitně, naši klienti vnímali a komentovali nedostatečné materiální zabezpečení. Díky Nadaci AGROFERT můžeme s nadšením říct, že se stav zlepšil. Máte to tu teď hezčí a útulnější.

Nadace AGROFERT přispěla stopadesát tisíc korun na vybavení denního stacionáře. Z této částky jsme nakoupili zdravotně relaxační křeslo, notebooky, dataprojketor s plátnem, kopírovací stroj, vařič, šicí stroj, kartotéku, stoly a židle, koberce, kancelářský nábytek a zařízení.

Největší radost naši senioři mají ze zdravotně relaxačního křesla, o které každý den probíhá „bitka.“ Mladším klientům udělaly radost notebooky. Nejen, že se na nich učí pracovat, ale mohou se na nich spojit i se svými kamarády na sociálních sítích. Pracovníci denního stacionáře nejvíce ocenili kopírku, na které rozmnožují materiály pro každodenní trénink paměti klientů. Při rehabilitaci se klienti s nadšením vrhají na nový koberec, který jsme také pořídili z nadačního příspěvku.

Právě se zařizuje komunitní místnost, která bude využívána pro každodenní aktivity pro klienty, jejich rodiny a příbuzné, pečovatele a dobrovolníky. 

Mnohokrát děkujeme za poskytnutí příspěvku, díky němuž se zlepšilo prostředí poskytované služby.

 

 

 

 

Šroubárna Kyjov a Nadace Agrofert přispěli na nákup zdravotního relaxačního křesla  

   

Paní Františka k nám do stacionáře chodí ještě s větším nadšením než dříve. Každé ráno chce být totiž ve stacionáři jako první, aby mohla obsadit to nejlepší a nejpohodlnější místo, které jí nyní díky Šroubárnám Kyjov a Nadaci Agrofert můžeme nabídnout. Ze získaných darů jsme pořídili zdravotní relaxační křeslo, které našim uživatelům zpříjemní pobyt v denním stacionáři, kde se pravidelně mohou setkávat při sociální terapii.

          

Děkujeme tímto za projevenou podporu našim dárcům, kteří svým dobrým skutkem udělali obrovskou radost nejen paní Františce ale i ostatním uživatelům.

 

Na fotografii zleva - ředitel SPC Fénix MUDr. Jaroslav Kliment a finanční ředitel a jednatel společnosti Šroubárna Kyjov Ing. Janusz Pindur při podpisu darovací smlouvy

 

 

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu

Veřejně prospěšné práce

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

V letech 2015 - 2017 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu realizovaného v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, příp. v Operačním programu Zaměstnanost. Oba operační programy jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.7.2015 do 31.12.2015 bylo v organizaci Sociálně-psychiatrické centrum – Fénix, o.p.s., v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na VPP částkou 39.512,00 Kč, z toho maximálně 85 % tvořil příspěvek z Evropského sociálního fondu.

Pracovní místa podpořená v rámci VPP jsou zaměřena zejména na úklid a údržbu veřejných prostranství, komunikací a zeleně ve městě, s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu práce. Jedná se především o osoby s nižší úrovní vzdělání, dlouhodobou nezaměstnaností, vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením (omezením) apod., kterým tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu. Takto podpořená pracovní místa jsou zejména přínosem k celkovému zlepšení vzhledu a životního prostředí města a v neposlední řadě i významnou finanční pomocí městského rozpočtu.

 

Nadace ČEZ pomáhá regionům – pomohla i klientům Fénixu  

 

Paní Marie přesně věděla, co by jejímu synovi pomohlo, aby se začlenil do běžného života. Honza se potýká se sociální fobií, úzkostnými stavy a schizofrenií. I když pravidelně bere léky, jeho zdravotní stav mu nedovoluje cestovat hromadnou dopravou. 

Sociálně psychiatrické centrum je v regionu jediným místem, kde se může setkávat pravidelně při sociální terapii s novými přáteli a kde dostává odbornou pomoc. Aby mohl zařízení pravidelně navštěvovat, potřebuje se do stacionáře dopravit. Klientům ze vzdálenějších míst regionu, jako je právě Honza, Fénix může nabídnout pomoc formou služby Sociální taxi. Nápad svážet klienty vzešel z potřeby pomoci zájemcům o sociální služby Fénixu bez možnosti dopravy. Jedná se totiž často o osoby neschopné samostatně cestovat, případně jsou jejich nejbližší omezeni časově a nemohou tak dopravovat v pravidelných intervalech své blízké do stacionáře.

Projekt sociální taxi podpořila i Nadace ČEZ stotisícovou částkou a pomohla tím odstranit bariéru dostupnosti této služby. Její podporou v jihomoravském regionu můžeme zabránit sociální izolaci klientů a vyloučení ze společnosti. Jejich pravidelné setkávání umožní smysluplné využití volného času. Sociální terapie navíc pomůže k znovuobnovení pracovních návyků, k posílení sociálních vztahů, udržení kognitivních funkcí a prohloubení schopnosti sebepéče, která velmi často u takto nemocných osob není na nejlepší úrovni.

Protože projekt pomáhá především klientům s duševním onemocněním či poruchami, a to jak ve fázi akutní, tak i chronické či invalidizované formě, naplňuje poslání Střednědobého komunitního plánování v regionu, kde až do nedávna byly v péči o tento typ osob velké mezery. Fénix tak pomáháme rozvíjet a posilovat schopnosti a dovednosti dospělých, kteří by se jinak jen velmi těžce začleňovali bez pomoci do běžného života.

Údaje a fakturace

Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s. / 696 63, Žeraviny 21

IČ: 29369266 / DIČ: CZ29369266

Číslo účtu: 107-3045130267/0100

© Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s.