Podpořte násPřidejte se k námDaří se nám

Obchodní podmínky

 1. Návratnost platby za kurz do sociálních služeb: padesát procent ceny kurzu je organizací investováno do provozu Sociálně-psychiatrického centra Fénix, o.p.s. Objednatel kurzu se tak nepřímo podílí na zajištění potřebných služeb pro duševně nemocné v regionu.
    
 2. Objednávka kurzu je závazná. V případě zrušení kurzu ze strany odběratele:
  a) do 14 dnů před potvrzeným termínem storno poplatek nepožadujeme,
  c) 7 až 14 dnů před potvrzeným termínem účtujeme storno poplatek ve výši 30% z ceny kurzu,
  d) 0 až 6 dnů před potvrzeným termínem účtujeme storno poplatek ve výši 50% z ceny kurzu.
   
 3. Cena kurzů je stanovena pro stanovený maximální počet účastníků (viz anotace kurzů). U akreditovaných vzdělávacích programů není možné maximální počet účastníků  překročit. U ostatních kurzů  fakturuje Sociálně psychiatrické centrum Fénix, o.p.s. objednavateli 300,- Kč za každého účastníka nad stanovený limit.
   
 4. V případě výrazného překročení maximálního počtu účastníků (o 30%) si lektoři vyhrazují právo kurz zkrátit při zachování ceny,  případně změnit koncepci .
   
 5. Sociálně psychiatrické centrum Fénix, o.p.s. si vyhrazuje právo v závažných případech (nemoc lektora apod.) změnit termín konání kurzu. V takovém případě nabízíme objednateli náhradního termín, na který lze po dohodě  kurz  přesunout případně kurz zcela zrušit. Ze zrušení kurzu v takovém případě nevyplývají pro objednavatele žádné závazky.
   
 6. Osvědčení lze vystavit pouze účastníkům, kteří jsou uvedeni na prezenční listině,  absolvovali celý vzdělávací program a u akreditovaných kurzů splnili případné další  podmínky vyplývající z akreditace. Prezenční listinu kurzu a její dodání do Sociálně psychiatrického centra Fénix, o.p.s. zajišťují lektoři.

 7. Účastník a objednavatel dávají Sociálně psychiatrickému centru Fénix, o.p.s. souhlas ke shromažďování, zpracovávání a uchovávání osobních údajů  uvedených v objednávce a na prezenční listině v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. V případě účastníků jde zejména o jméno, příjmení, titul, datum narození, pracovní zařazení, v případě objednávající organizace o název organizace, IČO,  adresa, kontaktní osoba, kontaktní e-mail, telefonní číslo. Údaje jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro účely zajištění kurzu, pro potřeby evidence vzdělávacích akcí a archivace prezenčních listin a  pro účely nabídky dalších služeb. Účastník i objednavatel  je oprávněn kdykoli udělený souhlas odvolat  doručením odvolání uděleného souhlasu do sídla Sociálně psychiatrického centra Fénix, o.p.s.
   
 8. Podmínky omezení odpovědnosti. Sociálně psychiatrické centrum Fénix, o.p.s. dbá, aby informace předávané v kurzech byly aktuální, odpovídaly současným poznatkům v oboru a vycházely z relevantních zdrojů . Odborné názory a rady prezentované lektory ale vyjadřují jejich osobní stanoviska a profesní zkušenosti a nemusejí vždy odrážet názory a stanoviska organizace. Sociálně psychiatrické centrum Fénix, o.p.s.  nepřebírá odpovědnost za konkrétní způsob využití informací účastníky kurzů. 
   
 9. Použití diktafonu, videokamery či jiného nahrávacího a záznamového zařízení (např. diktafon, telefon, apod.) pro záznam vzdělávací akce je možné pouze po dohodě s lektorem.

Údaje a fakturace

Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s. / 696 63, Žeraviny 21

IČ: 29369266 / DIČ: CZ29369266

Číslo účtu: 107-3045130267/0100

© Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s.