Podpořte násPřidejte se k námDaří se nám

DENNÍ STACIONÁŘ

Posláním týmu denního stacionáře je pomáhat lidem s duševním onemocněním dosáhnout či udržet dobrou kvalitu života prostřednictvím osobní účasti na aktivitách stacionáře.

Poskytujeme ambulantní službu osobám, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Uživateli jsou osoby vyžadující intenzivní podporu během dne, které mají zajištěnu péči osoby blízké, jiné fyzické osoby nebo jiného subjektu ve večerních hodinách, o víkendech a svátcích. Denní stacionář umožňuje svým uživatelům žít svůj život v přirozeném rytmu týdne složeném z pracovních a volných dní a trávit obvyklý čas mimo domov ve společnosti vrstevníků. Pečujícím osobám umožňuje žít v přirozeném rytmu týdne a být ekonomicky aktivní.

Nabízíme podporu a zjišťujeme potřeby osob v rozsahu Regionální karty Jihomoravského kraje a následně poskytujeme poradenství a odpovídající podporu doplňující přirozené zdroje a veřejné služby v rozsahu, který vyplynul ze zjišťování potřeb.

Cílová skupina:

Do cílové skupiny patří osoby s duševním onemocněním, zejména lidé trpící Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence, které se z důvodu svého postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění soběstačnosti a při udržení důstojného zařazení do společnosti.

Regionální příslušnost

Osoby s duševním onemocněním  žijící na území Hodonínska, Veselska a Kyjovska – prioritní spádová oblast.

Věkové vymezení

Osoby s duševním onemocněním ve věku 18 let a více.

Dostupnost služby:

Provozní doba: každý všední den zpravidla od 7:00 do 17:00 hod. 

Bariérovost: služba je bezbariérová

Platba za službu: 40 Kč/hodinu

Kapacita stacionáře: maximálně 10 uživatelů/den

Garantovaná nabídka činností DS:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu –  poskytujeme podporu a pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc a podporu při podávání jídla a pití.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – pomáháme uživatelům s osobní hygienou a výměnou inkontinenčních pomůcek, s pravidelnou hygienou rukou a používáním WC.

Poskytnutí stravy – na žádost uživatele zabezpečíme oběd odpovídající zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. Uživatelé denního stacionáře si nosí vlastní svačiny.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti- nacvičujeme a upevňujeme motorické, psychické a sociální schopnosti a dovednost.  Při práci s cílovou skupinou využíváme zejména smyslovou aktivizaci (hmatovou, zrakovou, čichovou, sluchovou a chuťovou) jejímž cílem je trénink mozkové aktivity, napomáhání komunikaci a aktivnímu naslouchání, napomáhání schopnosti hovořit a nalézání slov, práce s pamětí a trénink paměti, vybavení vědomostí uložených v dlouhodobé paměti, práce s kalendářem, orientace o ročním období, podpoření jemné a hrubé motoriky, aktivizace pohybového aparátu,  aktivity v oblastech kolem střední části těla, rozšíření sociálních kontaktů a včlenění do skupiny, posílení pocitu pohody, umožnění získání pozitivních zkušeností, aktivizace radosti ze života, aktivizace hudbou atd. Proto, abychom tyto cíle naplnili je důležité vytvořit atmosféru bezpečí, důvěry a vzájemné blízkosti. Pro přiblížení se k člověku vědomě využíváme dotek, pohlazení, aktivní naslouchání – kontakt "z očí do očí", verbální a emoční sblížení. Uvědomujeme si, že smyslová aktivizace má přinášet potěšení, zábavu, radost a důležitou součást života – humor.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – v rámci pořádaných akcí SPC Fénix nebo účastí na kulturně společenských akcích jiných organizací (např. návštěva muzea, výstavy, Dne otevřených dveří…), ale i procházkou městem, návštěvou cukrárny, čajovny, městského parku nebo stadionu zprostředkováváme uživatelům kontakt se společenským prostředím. Podle potřeby pomáháme při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování uživatelů.

Sociálně terapeutické činnosti- poskytujeme socioterapeutické činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování uživatelů.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí- podporujeme uživatele při kontaktu a komunikaci s různými institucemi, zájmovými organizacemi a zdravotnickými zařízeními.

Při poskytování úkonů se míra podpory a pomoci pracovníka odvíjí od možnosti a schopnosti uživatele.

Personální zabezpečení:

Dokumenty ke stažení:

Vnitřní řád      Smlouva      Práva uživatelů     Platný ceník     Cíle 2019      Zpravodaj    Regionální karta

Kontakt:

Mgr. Radka Galanová                                   Hana Olivová                             Hana Roštínská
vedoucí denního stacionáře                          pracovnice v s.s.                         pracovnice v s.s.
+420 602 699 146                                          +420 774 740 889                      +420 773 392 001
galanova@fenix-centrum.cz                                         stacionar@fenix-centrum.cz

 

 

"Opravdové štěstí spočívá v tom, co darujeme." 

Ať už se jedná o finanční pomoc, materiální pomoc či pomoc dobrovolníka ;) Možnosti podpory naleznete zde

Za naše klienty mnohokrát děkujeme!

 

         

Tento projekt je realizován za laskavé podpory MPSV, Jihomoravského kraje a Veselí nad Moravou.

Činnost organizace je finančně podporována městem Kyjov. 

Údaje a fakturace

Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s. / 696 63, Žeraviny 21

IČ: 29369266 / DIČ: CZ29369266

Číslo účtu: 107-3045130267/0100

© Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s.